Dùng thử miễn phí
  • Features
  • Ảnh động GIF trong Phiếu Hỗ Trợ

Ảnh động GIF trong Phiếu Hỗ Trợ

Làm cho các cuộc trò chuyện tĩnh trở nên sống động với ảnh GIF động.

Chúng tôi đã thêm công cụ tìm kiếm GIF ưu việt từ Giphy.com vào LiveAgent. Công cụ Tìm Kiếm Giphy cho phép bạn ngay tức thì tìm kiếm chính xác ảnh GIF mà bạn cần và chèn nó vào phần nội dung của Phiếu Hỗ Trợ.

Tìm GIF mà bạn muốn chỉ bằng việc gõ từ khoá của bạn vào trường tìm kiếm GIF trên thanh bên phải của Phiếu Hỗ Trợ.

Làm thế nào để tìm kiếm và chèn GIF vào trong Phiếu Hỗ Trợ:

Search and insert the GIF into a ticket | www.liveagent.com

Spice up the conversation with GIFs

Use our GIPHY integration to add animated GIFs into your ticket responses. Try it today. No credit card required.

Start free 14-day trial

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo