Cập nhật lần cuối: 28 tháng 10 năm 2019

Quality Unit, s. r. o. cung cấp các Dịch vụ (được hiểu là “LiveAgent”) cho Bạn thông qua trang web của mình tại địa chỉ *.ladesk.com (địa chỉ URL trên account của bạn).

Quality Unit, s. r. o. sử dụng một số đơn vị xử lý phụ bên thứ ba trong quá trình cung cấp dịch vụ của LiveAgent.

Đơn vị xử lý phụ là gì:

Đơn vị xử lý phụ là một đơn vị xử lý dữ liệu thuộc bên thứ ba do LiveAgent thuê ngoài, có quyền (hoặc có thể) tiếp cận hoặc xử lý dữ liệu Dịch vụ (có thể chứa dữ liệu cá nhân). LiveAgent sử dụng nhiều đơn vị xử lý phụ khác nhau để thực hiện nhiều chức năng khác nhau sẽ được diễn giải trong các bảng phía dưới.

Thẩm định chuyên sâu:

LiveAgent cam kết áp dụng một quy trình chọn lựa có chi phí hợp lý, theo đó đánh giá được khả năng an ninh bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư của các đơn vị xử lý phụ mà họ sẽ hoặc có quyền tiếp cận cũng như xử lý dữ liệu dịch vụ.

Các biện pháp bảo vệ theo hợp đồng:

LiveAgent yêu cầu các đơn vị xử lý phụ phải đáp ứng được các nghĩa vụ theo yêu cầu của LiveAgent (dành cho đơn vị xử lý dữ liệu) vốn đã diễn giải trong Hợp đồng xử lý dữ liệu của LiveAgent (“Data Processing Agreement-DPA”), bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu:

– xử lý dữ liệu cá nhân phải tuân theo các hướng dẫn (được LiveAgent ghi thành văn bản cho đơn vị xử lý dữ liệu) của đơn vị kiểm soát dữ liệu (ví dụ là người đăng ký tài khoản);

– liên quan đến các quá trình xử lý dữ liệu, chỉ sử dụng các nhân viên đáng tin cậy và phải tuân thủ các nghĩa vụ bắt buộc đã giao kết nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh thông tin, theo đúng luật bảo vệ dữ liệu;

– thường xuyên tổ chức huấn luyện an ninh bảo mật thông tin cho nhân viên, những người có quyền tiếp cận dữ liệu cá nhân;

– thực thi và duy trì các tiêu chuẩn tổ chức và kỹ thuật phù hợp.

– nhanh chóng thông báo cho LiveAgent về bất kì lỗ hỏng an ninh hiện hữu hay tiềm tàng; phối hợp với LiveAgent để xử lý các yêu cầu của các đơn vị kiểm soát dữ liệu, các chủ thể dữ liệu hoặc các cơ quan bảo vệ dữ liệu, nếu có.

Chính sách này không trao cho khách hàng bất kì quyền hạn hay phương thức bồi thường nào, cũng như không được xem là một hợp đồng ràng buộc. Các thông tin đề cập trong tài liệu này chỉ nhằm minh họa cho quy trình làm việc với các đơn vị xử lý phụ của LiveAgent cũng như cung cấp một danh sách các đơn vị xử lý dữ liệu bên thứ ba tính tới thời điểm lập văn bản này (mà LiveAgent có thể sử dụng trong quá trình hỗ trợ các dịch vụ của mình).

Nếu bạn là một khách hàng của LiveAgent và muốn xem Hợp đồng xử lý dữ liệu (DPA) của chúng tôi, xin vui lòng email tới andrej@liveagent.com.

Hạ tầng thông tin về các đơn vị xử lý dữ liệu phụ

LiveAgent sở hữu hoặc quản lý quyền tiếp cập hạ tầng thông tin mà LiveAgent dùng để lưu trữ dữ liệu dịch vụ, vốn được dùng cho quá trình cung cấp dịch vụ, ngoài các bên được đề cập dưới đây. Hiện tại, các hệ thống tổ chức, quản lý cung ứng các dịch vụ của LiveAgent được đặt tại các cơ sở “co-location” tại Hoa Kỳ và châu Âu.

Tài khoản của khách hàng được lưu trữ tại một trong các vùng dưới đây, dựa trên vị trí địa lý của khách hàng; Dữ liệu dịch vụ của khách hàng vẫn được duy trì tại khu vực của họ nếu khách hàng và LiveAgent không đạt được thỏa thuận, nhưng có thể được luân chuyển giữa các trung tâm dữ liệu trong vùng nhằm đảm bảo duy trì hoạt động và tính sẵn sàng của các dịch vụ. Bảng nội dung bên dưới thể hiện thông tin về các trung tâm lưu trữ dữ liệu dịch vụ của LiveAgent.

Máy chủ

Linode, LLC (châu Âu)
Máy chủ của LiveAgent đặt tại các cơ sở đạt chuẩn Tier III+ hoặc IV, hay PCI DSS, SSAE-16, ISO 27001. Những trung tâm dữ liệu này được vận hành với nguồn năng lượng dồi dào, mỗi trung tâm đều được trang bị hệ thống UPS và máy phát điện dự phòng.

Máy chủ

Linode, LLC (Anh Quốc)
Máy chủ của LiveAgent đặt tại các cơ sở đạt chuẩn Tier III+ hoặc IV, hay PCI DSS, SSAE-16, ISO 27001. Những trung tâm dữ liệu này được vận hành với nguồn năng lượng dồi dào, mỗi trung tâm đều được trang bị hệ thống UPS và máy phát điện dự phòng.

Máy chủ

Linode, LLC (Hoa Kỳ)
Máy chủ của LiveAgent đặt tại các cơ sở đạt chuẩn Tier III+ hoặc IV, hay PCI DSS, SSAE-16, ISO 27001. Những trung tâm dữ liệu này được vận hành với nguồn năng lượng dồi dào, mỗi trung tâm đều được trang bị hệ thống UPS và máy phát điện dự phòng.

Máy chủ

Linode, LLC (Singapore)
Máy chủ của LiveAgent đặt tại các cơ sở đạt chuẩn Tier III+ hoặc IV, hay PCI DSS, SSAE-16, ISO 27001. Những trung tâm dữ liệu này được vận hành với nguồn năng lượng dồi dào, mỗi trung tâm đều được trang bị hệ thống UPS và máy phát điện dự phòng.

Máy chủ

Amazon Web Services, LLC (Khách hàng EU) – Ireland
Máy chủ của LiveAgent đặt tại các cơ sở đạt chuẩn Tier III+ hoặc IV, hay PCI DSS, SSAE-16, ISO 27001. Những trung tâm dữ liệu này được vận hành với nguồn năng lượng ổn định, mỗi trung tâm đều được trang bị hệ thống UPS và máy phát điện dự phòng.

Máy chủ

Amazon Web Services, LLC (Khách hàng tại Hoa Kỳ) – N. California
Máy chủ của LiveAgent đặt tại các cơ sở đạt chuẩn Tier III+ hoặc IV, hay PCI DSS, SSAE-16, ISO 27001. Những trung tâm dữ liệu này được vận hành với nguồn năng lượng ổn định, mỗi trung tâm đều được trang bị hệ thống UPS và máy phát điện dự phòng.

Máy chủ

Amazon Web Services, LLC (Khách hàng tại Châu Á-Thái Bình Dương) – Singapore
Máy chủ của LiveAgent đặt tại các cơ sở đạt chuẩn Tier III+ hoặc IV, hay PCI DSS, SSAE-16, ISO 27001. Những trung tâm dữ liệu này được vận hành với nguồn năng lượng ổn định, mỗi trung tâm đều được trang bị hệ thống UPS và máy phát điện dự phòng.

Máy chủ

Websupport, s.r.o. (dành cho khách hàng châu Âu)
Máy chủ của LiveAgent đặt tại các cơ sở đạt chuẩn Tier III+ hoặc IV, hay PCI DSS, SSAE-16, ISO 27001. Những trung tâm dữ liệu này được vận hành với nguồn năng lượng dồi dào, mỗi trung tâm đều được trang bị hệ thống UPS và máy phát điện dự phòng.

Các đơn vị xử lý phụ khác:

LiveAgent sử dụng một số dịch vụ của các đơn vị xử lý phụ để cung cấp các dịch vụ của mình. Nhằm duy trì các chức năng hoạt động, các đơn vị xử lý phụ này có thể tiếp cận với dữ liệu dịch vụ.

Dịch vụ

Quality Unit, LLC
Quality Unit, LLC là một thành viên của Quality Unit. Quality Unit, LLC có chức năng như một đơn vị xử lý phụ cung cấp dịch vụ cho LiveAgent.

Dịch vụ

Quality Unit Ukraine
Quality Unit Ukraine có chức năng như một đơn vị xử lý phụ cung cấp dịch vụ cho LiveAgent.

Dịch vụ

Twilio, Inc.
LiveAgent sử dụng Twillio như nhà cung cấp dịch vụ VoIP.

Các đơn vị xử lý phụ

Để duy trì dịch vụ khách hàng hoạt động 24/7, LiveAgent hợp tác với một số đơn vị xử lý phụ, có thể tiếp cận dữ liệu dịch vụ. Tất cả các đơn vị xử lý phụ này đều được ký kết hợp đồng đảm bảo cũng như phải tuân thủ các hướng dẫn về an ninh bảo mật thông tin, trong đó có yêu cầu chỉ được tiếp cập những thông tin này khi có sự đồng ý của khách hàng.

Bài liên quan
LiveAgent cung cấp một báo cáo về các SLA đã đáp ứng và chưa đáp ứng từ một phạm vi thời gian và Bộ phận cụ thể. Sử dụng các báo cáo tuân thủ để theo dõi hoạt động của nhân viên.

báo cáo tuân thủ SLA

LiveAgent là giải pháp hỗ trợ khách hàng đa kênh với nhiều tính năng và tuân thủ GDPR. Cung cấp phần mềm, tổng đài và quản lý khiếu nại.

Có những lúc bạn cần theo dõi tiến trình xử lý một Phiếu yêu cầu hỗ trợ, mặc dù nó đã được giao cho một đại diện hoặc bộ phận cụ thể. Điều này có thể xảy ra trong nhiều tình huống

Giám sát phiếu yêu cầu hỗ trợ

GPTSummarizer cung cấp dịch vụ tóm tắt văn bản thông qua trí tuệ nhân tạo. LiveAgent là giải pháp quản lý trợ giúp đa kênh với nhiều lợi ích và tính năng hỗ trợ khách hàng. Công ty cũng cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ thông qua cổng thông tin và di chuyển dữ liệu. Bài viết trên blog của công ty chia sẻ thông tin về dịch vụ chăm sóc khách hàng và các sản phẩm và dịch vụ liên quan.

Bằng cách chấp nhận Điều khoản và điều kiện (TOS) này hoặc bằng cách truy cập hoặc sử dụng dịch vụ hoặc trang web, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu, và đồng ý bị ràng buộc bởi TOS này.

Điều khoản & điều kiện

Dữ liệu của bạn sẽ được sử dụng cho mục đích marketing và hỗ trợ khách hàng sau khi chấm dứt việc sử dụng dịch vụ trong 5 năm hoặc khi bạn thu hồi sự đồng ý của mình. Chúng tôi xác định đối tác và nhà thầu phụ của chúng tôi có quyền truy cập và bảo mật cao được đảm bảo.

Điểm tiếp xúc là thời điểm khách hàng liên lạc với công ty của bạn vì nhiều lý do khác nhau. Đó là khi khách hàng tìm kiếm và tra cứu các sản phẩm khác nhau trong công ty của bạn

Điểm tiếp xúc

Doanh nghiệp cần tạo số điểm tiếp xúc cao hơn để tăng khả năng tiếp cận khách hàng qua nhiều kênh giao tiếp và nhận thông tin phản hồi từ khách hàng. LiveAgent cung cấp giải pháp hỗ trợ khách hàng để tăng cường tương tác và quản lý phiếu yêu cầu một cách hiệu quả.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo