Tích hợp

Tối đa hóa giá trị của phần mềm helpdesk hiện tại của bạn và tăng mức độ hài lòng của khách hàng với nhiều loại tích hợp, plugin, và ứng dụng của LiveAgent.
Tích hợp
Bộ sưu tập
Bất kỳ
Nhập nội dung
Bất kỳ
Hạng mục
Bất kỳ