Chấp nhận điều khoản

Quality Unit, s. r. o. (được gọi là “Quality Unit” ở đây) cung cấp Dịch vụ của nó (được định nghĩa bên dưới) cho Bạn thông qua trang web của nó được đặt tại www.qualityunit.com (gọi tắt là “Trang Web”) và *.ladesk.com (URL của tài khoản của bạn), tuân theo thỏa thuận Điều khoản dịch vụ (“ĐKDV”) này. Bằng việc chấp nhận ĐKDV này hoặc bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Trang Web, Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu, và đồng ý bị ràng buộc bởi ĐKDV này. Nếu Bạn tham gia ĐKDV này thay mặt cho một công ty hoặc một pháp nhân khác, Bạn tuyên bố rằng bạn có quyền ràng buộc pháp nhân đó và những bên liên kết với nó vào ĐKDV này, trong trường hợp đó thuật ngữ “Bạn” hoặc “của Bạn” sẽ nói đến pháp nhân đó và các bên liên kết với nó. Nếu Bạn không có quyền như vậy, hoặc nếu Bạn không đồng với những ĐKDV này, Bạn không được chấp nhận các ĐKDV này và có thể không sử dụng Dịch vụ.
Quality Unit có thể thay đổi ĐKDV này theo thời gian mà không phải thông báo trước. Những điều khoản và điều kiện được sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng và nếu Bạn sử dụng Dịch vụ sau ngày đó, chúng tôi sẽ xem việc sử dụng của bạn là sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện được sửa đỗi. Nếu có bất kỳ sự thay đổi ĐKDV này là không thể chấp nhận với bạn, biện pháp khắc phục duy nhât của bạn là dừng truy cập và dừng sử dụng Dịch vụ.

Miêu tả dịch vụ

“Dịch vụ” bao gồm (a) Trang Web, (b) help desk của LiveAgent và hệ thống chat, công cụ và dịch vụ đượ cung cấp qua Trang Web và bởi LiveAgent API được cung cấp qua Trang Web, và (c) mọi phần mềm, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, và nội dung được cung cấp qua Trang Web hoặc dịch vụ, hoặc được phát triển qua LiveAgent API (được gọi chung là “Nội dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được thêm vào hoặc bổ sung cho Dịch vụ cũng phải tuân theo ĐKDV này.

Điều kiện chung / Truy cập và sử dụng dịch vụ

Tuân theo các điều khoản và điều kiện của ĐKDV này, Bạn có thể truy cập và sử dụng Dịch vụ chỉ cho riêng mục đích kinh doanh nội bộ của Bạn như đã dự định trong Thỏa thuận. Bạn sẽ không (a) cấp phép, cấp phép lại, bán, bán lại, cho thuê, chuyển đổi, bàn giao, phân phối, chia sẻ hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp Dịch vụ cho bên thứ ba, ngoài các bên được cho phép bởi ĐKDV này; (b) sử dụng Dịch vụ để xử lý dữ liệu đại diện cho bên thứ ba, hoặc (c) sử dụng Dịch vụ cho các mục đích bất hợp pháp hoặc các mục đích can thiệp hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Dịch vụ và các thành phần của nó.

Chỉ có các quyền hạn chế để truy cập và sử dụng Dịch vụ như đã cho phép, được trình bày cho Bạn trong ĐKDV này, mọi quyền, quyền sở hữu, và lợi ích đối với Dịch vụ và thành phần của nó sẽ vẫn chỉ thuộc về Quality Unit. Bạn sẽ không thể sửa đổi, điều chỉnh hoặc hack Dịch vụ để ngụ ý một cách sai trái về sự tài trợ hoặc liên quan đến Quality Unit, hoặc bất kỳ hành vi nào nhằm đạt được quyền truy cập trái phép vào Dịch vụ hoặc hệ thống hoặc mạng lưới liên quan đến nó.

Bạn chịu trách nhiệm cho mọi thông tin, dữ liệu, văn bản, tin nhắn hoặc những tài liệu khác mà Bạn đăng hoặc chuyển qua Dịch vụ. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập và tài khoản của Bạn và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ và mọi hành động xảy ra trong phiên đăng nhập hoặc trong tài khoản của Bạn. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng thông tin đăng nhập của Bạn chỉ có thể được sử dụng bởi một (1) người – một thông tin đăng nhập không được phép chia sẻ cho nhiều người. Hệ thống sẽ tự động phát hiện hành vi như vậy và Bạn đồng ý rằng Quality Unit có thể thu phụ phí hằng tháng cho điều đó. Bạn có thể tạo các thông tin đăng nhập riêng với số lượng mà gói dịch vụ của Bạn cho phép.

Quality Unit có quyền truy cập bất kỳ và mọi tài khoản của Bạn để trả lời yêu cầu của Bạn về hỗ trợ kỹ thuật. Chúng tôi sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ quản lý hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ sự an toàn, bảo mật và sự toàn vẹn dữ liệu của Bạn. Chúng tôi sẽ không tiết lộ dữ liệu của Bạn trừ trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc được Bạn cho phép.

Bạn hiểu rằng các quy trình kỹ thuật và chuyển giao Dịch vụ, bao gồm Nội dung của Bạn, có thể được chuyển giao một cách mã hóa và bao gồm (a) việc chuyển giao qua nhiều mạng lưới; (b) thay đổi để thích hợp và thích nghi với các yêu cầu kỹ thuật của việc kết nối mạng lưới hoặc thiết bị và (c) chuyển đổi qua các nhà cung cấp bên thứ ba và đối tác hosting của Quality Unit để cung cấp những phần cứng, phần mềm, mạng lưới, nhà kho, và những công nghệ liên quan cần thiết để vận hành và duy trì Dịch vụ. Quality Unit sẽ nỗ lực để đăng tải thông báo lên trang web hoặc thông báo cho Bạn biết mọi thời gian ngừng hoạt động Dịch vụ theo kế hoạch.

Việc Quality Unit không thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của ĐKDV này không có nghĩa là từ bỏ quyền đó. Bạn thừa nhận rằng ĐKDV này là một hợp đồng giữa Bạn và Quality Unit, mặc dù nó là hợp đồng điện tử và không được ký trực tiếp giữa Bạn và Quality Unit, và nó điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ của Bạn và thay thế mọi thỏa thuận trước đây giữa Bạn và Quality Unit.

Điều khoản & điều kiện của thỏa thuận Appsumo

Bạn có thể truy cập và sử dụng Dịch vụ chỉ cho nhu cầu và mục đích kinh doanh nội bộ của Bạn như đã được nêu rõ trong các Điều khoản & Điều kiện này. Bạn sẽ không (a) cấp phép, cấp phép lại, bán, bán lại, cho thuê, chuyển đổi, bàn giao, phân phối, chia sẻ hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp Dịch vụ cho bên thứ ba, ngoài các bên được cho phép bởi Điều khoản & Điều kiện này; (b) sử dụng Dịch vụ cho các mục đích bất hợp pháp hoặc các mục đích can thiệp hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Dịch vụ và các thành phần của nó.

Việc mua Dịch vụ (“Gói dịch vụ”) qua AppSumo của Bạn trên trang web chính thức appsumo.com/liveagent/ cho Bạn quyền truy cập vào các tính năng với một lần mua có giá $59 được xử lý qua các trang web chính thức của AppSumo. Một (1) lần mua cho bạn quyền truy cập vào một (1) mã giảm giá (“Mã”), và Bạn cần sử dụng trên địa chỉ URL của Dịch vụ: liveagent.com/appsumo-signup (không còn khả dụng nữa). Khi đăng ký, Bạn được yêu cầu điền vào những thông tin cần thiết để hoàn tất việc đăng ký. Những thông tin cần thiết này bao gồm (a) Mã của Bạn; (b) Họ tên của Bạn; (c) Địa chỉ email của Bạn; và (d) tên Công ty/Tổ chức được dùng để tạo địa chỉ URL độc nhất của Tài khoản của Bạn.

Mỗi Mã mua trên trang AppSumo sẽ được sử dụng chỉ một (1) lần. Việc sử dụng cùng một Mã nhiều lần là ngược lại với các Điều khoản & Điều kiện này. Trong trường hợp sử dụng cùng một Mã nhiều lần, Bạn sẽ mất quyền truy cập vào Dịch vụ và các tài khoản bổ sung của Bạn sẽ bị tạm ngưng.

Bạn được yêu cầu sử dụng (các) Mã của mình trước ngày 1 tháng 12, 2019. Bất kỳ yêu cầu nào được gửi (cả qua văn bảng hoặc giọng nói) sau hạn chót này đến Quality Unit sẽ bị từ chối. Quyền sử dụng (các) Mã của bạn kết thúc vào ngày 30 tháng 11, 2019, 23:59. Quality Unit có toàn quyền từ chối mọi ngoại lệ sau hạn chót này.

Việc mua Gói dịch vụ sẽ cho Bạn quyền truy cập trọn đời vào hai (2) vị trí nhân viên (“Người dùng”) của Dịch vụ Trọn gói (Tất cả trong một) với giá là $59. Hai (2) vị trí nhân viên bao gồm một vị trí được chỉ định cho Bạn (“Chủ sở hữu” của Tài khoản) và một (1) vị trí cho “Nhân viên” hoặc “Quản lý”.

Mỗi Người dùng bổ sung được thêm vào tài khoản Dịch vụ của Bạn sẽ tuân theo biểu phí thông thường của gói “Trọn gói”/ “Tất cả trong một” được miêu tả tại đây: /pricing/. Bạn sẽ được tính phí bởi việc sử dụng thực của người dùng bổ sung dựa trên thời gian sử dụng. Giá tiêu chuẩn của Người dùng bổ sung được tính phí là $39 mỗi tháng cho người dùng.

Số phí sẽ được nhân với số lượng Người dùng bổ sung được thêm vào tài khoản Dịch vụ của bạn.

Bạn sẽ được thông báo qua email gửi từ Công ty về sự kiện, là Bạn đã thêm Người dùng bổ sung vào tài khoản của Bạn. Email thông báo này sẽ chưa một cảnh báo, rằng Bạn đã vượt qua số lượng Người dùng được bao gồm trong Gói AppSumo của Bạn.

Nhân viên bổ sung được thêm vào tài khoản của Bạn được tính phí theo hằng tháng. Vào lần tính phí đầu tiên Bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin hóa đơn hợp lệ của Bạn bao gồm (a) Họ và Tên thật của Bạn; (b) địa chỉ email hợp lệ; (c) tên hợp pháp của công ty của bạn; (d) Địa chỉ hợp lệ (Tên đường, Thành phố, mã ZIP và Quốc gia) (e) thông tin bổ sung về công ty của bạn dựa trên luật pháp địa phương của Bạn. Bạn chỉ được điền dữ liệu hợp lệ, đúng sự thật, chính xác, và đã được xác minh.

Vào lần tính phí đầu tiên cho việc sử dụng của Người dùng bổ sung, Bạn sẽ được yêu cầu chọn phương thức thanh toán ưu tiên của Bạn. Quality Unit cung cấp hai (2) phương thức thanh toán dựa trên (a) thông tin Thẻ tín dụng (b) thông tin tài khoản PayPal.

Bạn được yêu cầu nhập thông tin Thẻ tín dụng hoặc thông tin tài khoản PayPal chỉ trong Trường hợp thêm Người dùng bổ sung vào tài khoản của Bạn.

Từ chối nhập thông tin Thẻ tín dụng hoặc thông tin tài khoản PayPal của Bạn khi được tính phí cho việc sử dụng thực của Người dùng bổ sung có thể dẫn đến việc mất quyền truy cập vào Dịch vụ của Bạn. Quyền truy cập vào tài khoản Dịch vụ của Bạn sẽ được cấp lại khi bạn nhập các thông tin thanh toán cần thiết và chọn phương thức thanh toán ưu tiên của Bạn. Quality Unit có mọi quyền không chấp nhận ngoại lệ.

Bạn không được phép “để dành” nhiều Mã và sử dụng chúng cho một (1) tài khoản Dịch vụ duy nhất. Mỗi tài khoản Dịch vụ chỉ nhận duy nhất một (1) Mã. Gói này không thể áp dụng nhiều lần.

Điều khoản & điều kiện của gói dịch vụ miễn của LiveAgent

Chính sách sử dụng hợp lý

Là một phần trong cam kết cung cấp chất lượng xuất sắc và dịch vụ đáng tin cậy, chúng tôi có một Chính sách Sử dụng hợp lý về những dịch vụ của LiveAgent.

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng mọi khách hàng của chúng tôi có thể tận hưởng và sử dụng hiệu quả dịch vụ của chúng tôi trong mọi điều kiện.

Nếu vài khách hàng sử dụng nhiều dữ liệu hoặc vi phạm các quy tắc có thể gây ảnh hưởng đến những người dùng khác, chúng tôi có thể liên hệ những người vi phạm đó và thảo luận về việc thay đổi mức sử dụng và các giới hạn của họ hoặc hủy tài khoản của họ.

Chúng tôi sở hữu toàn quyền để thay đổi các hạn chế của tài khoản mà không phải thông báo trước.

Chúng tôi sở hữu toàn quyền để thay đổi các điều khoản của Chính sách sử dụng hợp lý này theo thời gian.

Chính sách này là phần bổ sung và không giới hạn bất kỳ Điều khoản & Điều kiện nào của LiveAgent.

Giao hàng theo yêu cầu

Những yêu cầu bổ sung cho việc giao hàng theo yêu cầu có thể được đưa ra bằng cách gửi yêu cầu đến Quality Unit dưới dạng email qua support@liveagent.com. Quality Unit sở hữu toàn quyền từ chối yêu cầu Giao hàng theo yêu cầu. Nếu yêu cầu giao hàng theo yêu cầu được chấp nhận, một thỏa thuận dựa trên yêu cầu đó giữa Bạn và Quality Unit sẽ được ký kết, trong đó nêu rõ chi tiết yêu cầu và các đặc điểm cụ thể của việc Giao hàng Theo yêu cầu. Một thỏa thuận là một sự chấp thuận bằng văn bản dưới dạng liên lạc qua email. Đầu ra của việc giao hàng theo yêu cầu trở thành tài sản trí tuệ độc quyền của Quality Unit và Bạn đồng ý rằng, đầu ra có thể được sử dụng trong tương lai bởi khách hàng bên thứ ba của Quality Unit. Giá của việc Giao hàng theo yêu cầu sẽ được đồng ý trước và sẽ được cung cấp theo từng trường hợp riêng.

Điều khoản tài khoản

 • Bạn phải ít nhất 18 tuổi để sử dụng Dịch vụ này
 • Bạn phải là một con người. Tài khoản đăng ký bởi “bot” hoặc những phương pháp tự động khác là không hợp lệ.
 • Bạn phải cung cấp họ và tên hợp pháp của mình, một địa chỉ email hợp lệ, và bất kỳ thông tin nào được yêu cầu để hoàn tất quá trình đăng ký.
 • Bạn có trách nhiệm bảo quản tính bảo mật của tên người dùng và mật khẩu của mình. Quality Unit không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hoặc tổn hại nào từ việc bạn không thể tuân thủ nghĩa vụ bảo mật này.
 • Bạn chịu trách nhiệm cho mọi Nội dung được đăng và các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn (ngay cả khi Nội dung được đăng bởi những người khác có tài khoản dưới tài khoản của bạn).
 • Bạn không được tự giới thiệu sai bản thân hoặc sử dụng danh tính của người khác khi dùng dịch vụ này.
 • Bạn không được sử dụng Dịch vụ này cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào.
 • Bạn không được phép, khi dùng Dịch vụ này, vi phạm pháp luật trong phạm vi quyền hạn của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền).
 • Vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào ở đây sẽ dẫn đến việc hủy Tài khoản của bạn. Mặc dù Quality Unit nghiêm cấm những hành vi và Nội dung như vậy trên Dịch vụ, bạn hiểu và đồng ý rằng Quality Unit không thể chịu trách nhiệm cho Nội dung được đăng trên Dịch vụ và bạn vẫn có thể tiếp xúc với những nội dung như vậy. Bạn đồng ý tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng Dịch vụ.

Thanh toán, hoàn tiền, và thay đổi về hóa đơn

Bản dùng thử và thanh toánDịch vụ được cung cấp dưới dạng dùng đến đâu trả tiền đến đấy (pay-as-you-go) và được tính phí vào thời điểm bắt đầu Kỳ hạn đăng ký (thường là hằng tháng) Bạn đã chọn. Mọi gói dịch vụ đều có một thời gian dùng thử miễn phí ban đầu lên đến 14 ngày. Nếu Bạn không cung cấp thông tin thẻ tín dụng của Bạn cho Quality Unit trong thời gian dùng thử miễn phí, tài khoản của Bạn sẽ bị tạm ngưng và chỉ có thể được tái kích hoạt bằng cách nhập thông tin thẻ tín dụng của Bạn. Khi bạn đã cung cấp thông tin thẻ tín dụng, Bạn sẽ nhanh chóng được tính phí và thời gian dùng thử của Bạn sẽ chấm dứt.

Thay đổi gói và giá Nếu bạn nâng cấp gói dịch vụ của Bạn hoặc số lượng nhân viên trong thời gian gói cũ còn hiệu lực, bất kỳ khoản phí gia tăng nào đều được chia theo tỷ lệ với thời gian còn lại của gói đã đăng ký và được tính phí cho tài khoản của Bạn. Sau đó, thẻ tín dụng của Bạn sẽ được tự động tính theo giá đã được điều chỉnh đó vào chu kỳ thanh toán kế tiếp của Bạn. Một ngoại lệ là nếu Bạn đang sử dụng chu kỳ thanh toán hằng tháng mà Bạn sẽ không thấy khoản phí được chia theo tỷ lệ trong tháng hiện tại, nhưng giá thanh toán mới sẽ thể hiện trong hóa đơn hằng tháng kế tiếp của Bạn. Dù chu kỳ thanh toán của Bạn là gì, sẽ không có khoản hoàn tiền hoặc tín dụng khi sử dụng dịch vụ chưa đủ tháng, giảm mức dịch vụ, hoặc hoàn tiền cho những tháng chưa sử dụng nếu Bạn đóng tài khoản của Bạn trước khi kết thúc thời hạn của gói dịch vụ của Bạn. Sẽ không có bất cứ ngoại lệ nào để mọi người được đối xử công bằng và giúp giữ cho chi phí hành chính của chúng tôi thấp, vì lợi ích cuối cùng của khách hàng chúng tôi. Hạ cấp gói dịch vụ của Bạn có thể dẫn đến việc mất nội dung, tính năng, hoặc dung lượng tài khoản của Bạn và Quality Unit không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho những việc mất mát như vậy. Giá của mọi gói dịch vụ LiveAgent và Dịch vụ có thể thay đổi sau 30 ngày thông báo từ chúng tôi. Những thông báo như vậy có thể được thông báo bất cứ lúc nào. Thêm nữa, Quality Unit có quyền liên hệ với Bạn về bảng giá đặc biệt nếu Bạn duy trì một số lượng đặc biệt nhiều người dùng cuối hoặc một tỷ lệ phiếu trên nhân viên hằng tháng cao bất thường. Trong các tình huống như vậy, một Thỏa thuận Đăng ký Doanh nghiệp (miêu tả bên dưới) có thể phù hợp hơn cho Bạn.

Thông tin thanh toán, hóa đơn thẻ tín dụng và quyền riêng tư Chủ tài khoản sẽ nhận được một hóa đơn qua email mỗi lần thẻ phát sinh phí. Quality Unit cung cấp một giao diện cho chủ tài khoản (như đã xác định trong quá trình đăng ký) để thay đổi thông tin thẻ tín dụng (khi gia hạn thẻ). Quality Unit sử dụng một trung gian bên thứ ba để quản lý việc xử lý thẻ tín dụng và trung gian này không có quyền lưu trữ, ghi nhớ, hoặc sử dụng thông tin thanh toán của Bạn trừ trường hợp xử lý thông tin thẻ tín dụng của bạn cho Quality Unit. Vui lòng truy cập /chinh-sach-quyen-rieng-tu/ để hiểu cách Quality Unit thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.

Thay đổi & cập nhật thông tin thanh toán Chủ tài khoản có quyền yêu cầu cập nhật thông tin thanh toán trong hóa đơn sử dụng Dịch vụ. Việc cập nhật phải được yêu cầu qua email gửi đến support@liveagent.com trong vòng 15 ngày sau khi hóa đơn cuối cùng được xuất. Một hóa đơn điều chỉnh giảm và một hóa đơn đã cập nhật chứa thông tin thanh toán mới sẽ được xuât cho Bạn. Yêu cầu gửi trễ hơn 15 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn mới nhất sẽ bị từ chối và Bạn sẽ phải đợi hóa đơn mới được xuất vào ngày thanh toán kế tiếp.

Xử lý VAT ID Nếu khách hàng có một VAT ID riêng và hợp lệ (theo luật Châu Âu), khách hàng có trách nhiệm điền ID VAT đó vào trường cần thiết trong hồ sơ khách hàng của họ. Quality Unit sẽ không hoàn tiền cho bất kỳ khách hàng nào không điền VAT ID của họ.

Khoản tín dụng trả trước hằng năm

Khoản tín dụng trả trước hằng năm được thêm vào tài khoản của khách hàng dựa trên thỏa thuận giữa hai bên sẽ chỉ tồn tại trong vòng 12 tháng nếu số lượng chỗ nhân viên vẫn giữ nguyên trong suốt khoảng thời gian. Khoảng thời gian này sẽ tăng hoặc giảm dựa trên số lượng suất nhân viên được thêm vào hoặc giảm bớt trong tài khoản của khách hàng trong giai đoạn khoản tín dụng có hiệu lực.

Trong trường hợp khách hàng quyết định không tiếp tục sử dụng Dịch vụ trước khi toàn bộ khoản tín dụng của họ được dùng hết HOẶC trước khi thời gian dùng kết thúc, họ đủ điều kiện để được hoàn tiền cho khoản giá trị chưa được sử dụng. Quality Unit có quyền hoàn trả chỉ 50% khoản tiền còn lại, vì đó là phí hủy dịch vụ.

Hủy bỏ và chấm dứt

Bạn có trách nhiệm hủy bỏ tài khoản của Bạn đúng cách. Chủ tài khoản (như đã xác định trong quy trình đăng ký) có thể hủy bỏ tài khoản bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email đến support@qualityunit.com với yêu cầu hủy tài khoản. Quality Unit sẽ trả lời email này và hủy tài khoản của Bạn trong vòng một ngày làm việc. Một cách khác để hủy tài khoản của Bạn là nút “Dừng Tài khoản” nằm trong mục “Tài khoản của tôi”. Bằng việc hủy tài khoản của Bạn, Bạn sẽ mất quyền truy cập vào toàn bộ nội dung ngay khi hủy tài khoản và Quality Unit sẽ xóa nó trong hoạt động kinh doanh thường ngày của mình. Thông tin này không thể được phục hồi khi tài khoản đã bị hủy. Nếu Bạn hủy tài khoản của Bạn từ mục “Tài khoản của tôi” trong Dịch vụ trước khi thời hạn đăng ký hiện tại kết thúc, việc hủy sẽ có hiệu lực ngay tức thì và Bạn sẽ không bị thu phí lần nữa. Trong trường hợp yêu cầu hủy được gửi qua thư, Bạn sẽ được yêu cầu đợi xác nhận từ Quality Unit.

Quality Unit có quyền (i) điều chỉnh hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của nó) và (ii) từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch vụ hiện tại và trong tương lai, tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản (bất kỳ phần nào) của bạn hoặc việc sử dụng Dịch vụ và xóa và hủy bỏ bất kỳ nội dung nào của Bạn trong Dịch vụ, vì bất kỳ lý do nào, bao gồm, nếu Quality Unit cho rằng Bạn đã vi phạm những ĐKDV này. Quality Unit sẽ nỗ lực hết sức để liên hệ Bạn trực tiếp qua email hoặc điện thoại để thông báo cho Bạn trước khi tạm ngưng hoặc hủy tài khoản của Bạn. Bất kỳ hành vi nào bị nghi ngờ là gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp, có khả năng là cơ sở cho việc chấm dứt sử dụng Dịch vụ của Bạn, có thể được gửi cho các nhà chức trách có thẩm quyền liên quan. Quality Unit sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào cho bất kỳ việc điều chỉnh, tạm ngưng hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ.

Quality Unit có toàn quyền chấm dứt tài khoản của Bạn do không hoạt động trong thời gian dài. Quality Unit phải tuân thủ các quy trình chấm dứt tài khoản bằng cách gửi một email cảnh báo trước khi hủy tài khoản của Người dùng. Sau 4 tuần không hoạt động, một email cảnh báo sẽ được gửi để thông báo cho Người dùng về vấn đề chấm dứt tài khoản sắp tới, và những bước có thể được thực hiện để ngăn chặn việc chấm dứt tài khoản. Sau 8 ngày không hoạt động, tài khoản sẽ bị xóa với toàn bộ dữ liệu của nó.

Tuyên bố từ chối bảo hành

Dịch vụ này, bao gồm trang web và nội dung, và tất cả máy chủ và thành phần mạng lưới được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có” mà không có bất kỳ hình thức đảm bảo nào, theo mức độ cao nhất mà pháp luật cho phép và Quality Unit từ chối trách nhiệm với mọi đảm bảo, cho dù là công khai hoặc mặc nhiên, bao gồm, nhưng không giới hạn về đảm bảo khả năng tiêu thụ, quyền sở hữu, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, và sự không vi phạm. Bạn thừa nhận Quality Unit không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, bảo mật, không có lỗi hoặc không có virus và không có thông tin hoặc lời khuyên nào được mà bạn nhận từ Quality Unit hoặc thông qua dịch vụ sẽ tạo ra bất kỳ sự đảm bảo nào không được nói rõ trong ĐKDV này.

Giới hạn trách nhiệm

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào và không có bất kỳ lý thuyết luật pháp nào (cho dù ở trong hợp đồng, trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng, hoặc khác), Quality Unit sẽ chịu trách nhiệm cho bạn hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho bất kỳ khoản bồi thường gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, trừng phạt, hoặc hậu quả, bao gồm lợi nhuận bị mất, doanh số hoặc công việc kinh doanh bị mất, dữ liệu bị mất hoặc gián đoạn công việc kinh doanh. Thêm nữa, Quality Unit sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản bồi thường trực tiếp, chi phí, mất mát hoặc trách nhiệm vượt quá phí dịch vụ hằng tháng đã trả hoặc phải trả của bạn trong một tháng trước thời điểm yêu cầu bồi thường tiền bạc hoặc một trăm ($100) USD. Các điều khoản của mục này phân bổ rủi ro trong ĐKDV này giữa các bên, và các bên dựa trên những giới hạn này để quyết định xem có tham gia thỏa thuận này không.

Vài quốc gia không cho phép loại trừ các đảm bảo mặc nhiên hoặc giới hạn trách nhiệm các khoản bồi thường ngẫu nhiên hoặc bồi thường hậu quả, nghĩa là vài giới hạn bên trên có thể không được áp dụng cho bạn. Trong những quốc gia này, trách nhiệm của Quality Unit sẽ được hạn chế theo mức độ cao nhất mà pháp luật cho phép.

Chuyển nhượng

Quality Unit có thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao ĐKDV này, toàn bộ hoặc một phần, mà không có hạn chế nào.

Chính sách xuất khẩu

Bạn có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật, quy tắc, hoặc quy định hiện hành liên quan đến việc xuất khẩu Dịch vụ hoặc bất kỳ thành phần nào của nó.

Luật điều chỉnh

ĐKDV này sẽ được điều chỉnh bởi luật của tiểu bang Delaware mà không liên quan đến các nguyên tắc xung đột pháp luật. Nay, bạn đồng ý việc tuân theo quyền tài phán độc quyền của các tòa án liên bang và tiểu bang của Tiểu bang Delaware cho mục đích giải quyết bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến quyền truy cập hoặc việc sử dụng Dịch vụ của Bạn.

Xử lý dữ liệu

LiveAgent cam kết quyền riêng tư, bảo mật, tuân thủ và minh bạch. Cách tiếp cận này bao gồm việc hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tuân thủ các yêu cầu bảo vệ dữ liệu Châu Âu, bao gồm cả những yêu cầu trong Bộ luật bảo vệ dữ liệu chung (General Data Protection Regulation – “GDPR”), có hiệu lực vào 25 tháng 5, 2018.
Nội dung

 1. Ai là người xử lý dữ liệu
 2. Dữ liệu nào được xử lý
 3. Nguồn dữ liệu là gì
 4. Mục đích của việc thu thập và/hoặc xử lý dữ liệu là gì
 5. Tại sao việc lập hồ sơ và tự động hóa lại xảy ra
 6. Thời gian xử lý dữ liệu là bao lâu
 7. Đối tác/Nhà thầu phụ của chúng tôi là những ai
 8. Quyền của bạn trong việc xử lý dữ liệu là gì
 9. Làm thế nào để bạn có thể thu hồi sự xác nhận đồng ý xử lý dữ liệu

Ai là người xử lý dữ liệu

Nhà xử lý dữ liệu là công ty, là bên chọn mục đích và tài nguyên của việc xử lý dữ liệu. Cho mục đích marketing, bên xử lý dữ liệu là Quality Unit, s. r. o.

Dữ liệu nào được xử lý

Chúng tôi xử lý những kiểu dữ liệu sau: Tên, Địa chỉ, Số điện thoại, Địa chỉ email, Địa chỉ IP, Thông tin về sản phẩm bạn mua, Thông tin về cách dùng sản phẩm, Thông tin thu thập từ các cuộc trò chuyện điện thoại, Bản ghi âm cuộc gọi, Thông tin thu thập từ những kiểu liên lạc khác với chúng tôi (email, chat, tin nhắn Facebook, Tweet), Thông tin được cung cấp cho đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để xử lý các vấn đề với tài khoản của bạn, Dữ liệu địa phương hóa, Thông tin trình duyệt, Thông tin hệ thống.

Nguồn dữ liệu là gì

Những dữ liệu có tên trong mục trước được thu thập chỉ từ bạn. Dữ liệu có thể được thu thập từ các cuộc trò chuyện giữa bạn và Quality Unit, s.r.o. hoặc được nêu rõ trong hồ sơ khách hàng của bạn. Dữ liệu cũng có thể được thu thập những nguồn có sẵn công khai như danh bạ của công ty và những nguồn khác. Dữ liệu cũng có thể được thu thập từ bên thứ ba, nếu được cho phép xử lý.

Mục đích của việc thu thập và/hoặc xử lý dữ liệu là gì

Bạn đồng ý cho phép dữ liệu của bạn được xử lý cho những mục đích sau: dịch vụ marketing, dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Tại sao việc lập hồ sơ và tự động hóa lại xảy ra

Quality Unit s.r.o. mong muốn mang lại trải nghiệm tuyệt nhất và cá nhân hóa nhất và vì vậy, với sự đồng ý trước của bạn, chúng tôi phân khúc và lập hồ sơ dữ liệu. Để phục vụ các mục đích như vậy, chúng tôi sử dụng các phần mềm nội bộ và những phần mềm phân tích và tự động khác

Thời gian xử lý dữ liệu là bao lâu

Bạn đã đồng ý trong thời gian sử dụng dịch vụ của chúng tôi (LiveAgent) và trong 5 năm sau khi chấm dứt sử dụng, hoặc cho đến khoảnh khắc bạn thu hồi sự đồng ý. Nếu bạn không phải là một khách hàng và bạn không có ý định trở thành khách hàng của Quality Unit s.r.o., sự đồng ý của bạn sẽ có hiệu lực trong 5 năm, hoặc cho đến khi bạn thu hồi sự đồng ý của mình. Sau khoản thời gian 5 năm, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa.

Đối tác/Nhà thầu phụ của chúng tôi là những ai

Bạn đã đồng ý cho công ty xử lý phụ và nhà thầu phụ của chúng tôi có thể có quyền truy cập vào những dữ liệu đã chọn. Các nhà thầu phụ và nhà xử lý phụ của chúng tôi phải chịu kiểm tra và kiểm toán thường xuyên để đảm bảo mức độ riêng tư và bảo mật tối đa.

Quyền của bạn trong việc xử lý dữ liệu là gì

Việc xử lý dữ liệu chính xác là mối quan tâm to lớn nhất của chúng tôi và chúng tôi tự hào về mức độ cao của khả năng bảo mật, riêng tư và xử lý dữ liệu tại Quality Unit s.r.o.

Dưới đây là các quyền của bạn về xử lý dữ liệu:

Thông tin về xử lý dữ liệu Thông tin chủ yếu bao gồm: thông tin liên hệ về nhà xử lý, cấp dưới của họ hoặc nhân viên xử lý dữ liệu hoặc người chịu trách nhiệm cho việc xử lý dữ liệu, mục đích của việc xử lý dữ liệu, các kiểu dữ liệu, người nhận dữ liệu và các kiểu người nhận dữ liệu, thông tin về việc chuyển dữ liệu tới các quốc gia bên thứ 3, thời gian xử lý dữ liệu, danh sách các quyền của bạn, quyền liên hệ nhà chức trách địa phương về xử lý dữ liệu, nguồn xử lý dữ liệu, thông tin về lập hồ sơ dữ liệu và tự động hóa.

Quyền truy cập dữ liệu Bạn có quyền xác nhận dữ liệu của bạn có được xử lý hay không và các kiểu dữ liệu được xử lý.

Quyền sửa chữa Bạn có quyền sửa chữa những dữ liệu liên quan nếu cần thiết.

Quyền xóa dữ liệu (‘Quyền được lãng quên’) Trong vài trường hợp được pháp luật cho phép, chúng tôi có nghĩa vụ xóa toàn bộ dữ liệu của bạn theo yêu cầu của bạn.

Quyền về các giới hạn xử lý Vài khách hàng muốn có sự hạn chế trong việc xử lý dữ liệu. Nếu bạn có yêu cầu đặc biệt về hạn chế trong việc xử lý dữ liệu, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Quyền về việc chuyển dữ liệu Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu của bạn cho một nhà xử lý dữ liệu khác nếu không có bất kỳ trở ngại pháp lý hoặc trở ngại nào khác.

Quyền phản đối Nếu bạn nghĩ rằng dữ liệu của bạn không được xử lý đúng cách, bạn có thể ngăn chặn việc đó bằng cách liên hệ chúng với ý định giải quyết vấn đề.

Quyền liên hệ cơ quan xử lý dữ liệu địa phương Bạn có thể liên hệ nhà chức trách địa phương về xử lý dữ liệu trong trường hợp có thêm thắc mắc hoặc vấn đề khác. Nhà chức trách địa phương về xử lý dữ liệu của Quality Unit s.r.o. là Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky với địa chỉ Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovak Republic, European Union

Làm thế nào để bạn có thể thu hồi sự xác nhận đồng ý xử lý dữ liệu

Bạn tự nguyện đồng ý với việc xử lý dữ liệu. Bạn có thể thu hồi nó bất kỳ lúc nào.
Tôi có thể gửi yêu cầu thu hồi xác nhận đồng ý xử lý dữ liệu như thế nào?Vui lòng cung cấp cho chúng tôi tên của công ty bạn, chủ đề và nhà xử lý dữ liệu, yêu cầu thu hồi dữ liệu của bạn bằng văn bản và chữ ký của bạn. Bạn nên gửi yêu cầu của bạn đến andrej@liveagent.com.
Hoặc, nếu bạn muốn hủy đăng ký khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi, bạn có thể sử dụng biểu mẫu của chúng tôi để điền yêu cầu của mình tại đây.

Bài liên quan
LiveAgent cung cấp webinar để giúp doanh nghiệp hiểu rõ tính năng và lợi ích của phần mềm, từ đó cải thiện hỗ trợ và hài lòng khách hàng.

LiveAgent Webinar 1: Giới thiệu & Tổng quan chung

LiveAgent cung cấp webinar để giúp doanh nghiệp hiểu rõ tính năng và lợi ích của phần mềm, từ đó cải thiện hỗ trợ và hài lòng khách hàng.

Bạn có các câu hỏi đặc biệt liên quan đến phần mềm của chúng tôi? Xin liên hệ với chúng tôi để nhận được phản hồi trực tiếp.

Request for proposal A request for proposal is ideal for users who want to customize LiveAgent according to their demands. Contacts us and well discuss what we can offer for your business.

"Mẫu Template Hội thảo trực tuyến và các công cụ tính toán chi phí phổ biến. Phần mềm CSKH, hệ thống thoại VoIP, tổng đài Inbound, và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng được giới thiệu sơ nét. LiveAgent cung cấp bản demo và hỗ trợ trực tuyến."

Chúng tôi sẽ không tiết lộ dữ liệu của bạn trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc bạn cho phép. Đọc thêm về chính sách quyền riêng tư của LiveAgent của Quality Unit.

Chính sách quyền riêng tư

Cung cấp công cụ thông tin và tương tác khách hàng LiveAgent, hỗ trợ bán hàng thông minh và tương tác nhanh chóng. Trình soạn thảo WYSIWYG và tính năng chatbot hấp dẫn cho khách hàng.

LiveAgent hỗ trợ miễn phí chuyển dữ liệu Desk.com sang LiveAgent. Tận hưởng hơn 179 tính năng công cụ hỗ trợ khách hàng và hơn 40 tích hợp có trong LiveAgent.

Bạn muốn chuyển dữ liệu từ Desk.com sang LiveAgent?

LiveAgent là một phần mềm hỗ trợ khách hàng được đánh giá cao nhất và được sử dụng bởi nhiều doanh nghiệp lớn. Nó cung cấp nhiều tính năng và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, giúp tiết kiệm chi phí và tăng tỷ suất hoàn vốn.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

Start Free Trial x