Dùng thử miễn phí

Nhóm liên hệ

Phân loại liên hệ thành các nhóm khác nhau có thể rất có lợi cho việc quản lý thời gian và công việc của bạn. Các nhóm liên hệ có thể được tạo và tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn, do đó bạn có thể tạo các danh mục khách hàng với nhiều mối quan tâm khác nhau, những người sử dụng các sản phẩm cụ thể hoặc các danh mục khác. Tạo các nhóm liên hệ theo nhu cầu và quản lý dịch vụ trợ giúp một cách hiệu quả hơn.

Nhóm liên hệ giúp bạn quản lý và sắp xếp Liên hệ doanh nghiệp của mình một cách dễ dàng. Chúng có thể là những từ đơn giản hoặc sự kết hợp của các từ mà bạn có thể thêm vào Liên hệ hoặc Nhóm của công ty. Nhóm liên hệ cung cấp cho bạn một giải pháp để thêm dữ liệu về từng Liên hệ, sau đó thực hiện hành động trên dữ liệu đó.

Nhóm liên hệ cho phép bạn:

  • Sắp xếp Liên hệ doanh nghiệp của bạn
  • Thêm nhiều Liên hệ vào một nhóm
  • Chỉ định nhiều nhóm Liên hệ cho một Liên hệ
  • Chỉ định Quy tắc nhất định
  • Chỉ định Quy tắc thời gian nhất định
  • Chỉ định Quy tắc SLA nhất định
  • Duyệt tìm Phiếu, Liên hệ và Nhóm của công ty theo Nhóm liên hệ

Segment customers with ease

Segment your customers according to their purchasing power, interest, geolocation, and more. Create contact groups for free starting today. No credit card required.

Start free 14-day trial

Tài nguyên cơ sở tri thức

Tìm hiểu chi tiết hơn

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo