Phạm vi phiếu nhân viên

Phạm vi phiếu nhân viên là gì?

Thông thường, trong các công ty nhỏ mỗi nhân viên có thể xem tất cả thông tin. Mặt khác, trong các doanh nghiệp lớn, có nhiều thông tin bí mật. Công cụ phạm vi phiếu nhân viên giúp xác định, các phiếu và thông tin nào nhân viên có thể xem. Mỗi nhân viên được trao cho một phạm vi phiếu với quyền truy cập khác. Một số nhân viên có thể xem mọi thứ, một số thấy thông tin chỉ dành cho họ. Các quản trị viên có thể xác định các bộ phận nào nhân viên có quyền truy cập.

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “What is an agent ticket scope?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “The scope of the ticket determines which ticket an agent can see. If the business is small, the agent usually sees all the information. The opposite is true in large enterprises where some information is rather confidential. By using the Ticket Coverage Tool, you can define what information and tickets your agents can see. Agents have different request scopes with different accesses, and thanks to this functionality, you can overview what this scope is. The administrator decides which departments the agent has access to.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How to check agent ticket scope in LiveAgent?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “The agent’s ticket range can be checked by the administrator or the owner (even if they are not added to a given department) by going to ‘Configurations’ and then clicking ‘Departments’.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How to set agent ticket scope in LiveAgent?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “To set the scope of agent tickets, go to the ‘Configuration’ tab and then click on ‘Departments’ or directly in the ‘Edit Agent’ window after clicking Ticket, Chats, Connections. Users with ‘agents’ authority can view and respond to requests only from the department to which they have been added. Administrators can see the entire department even if they are not added to them. Similarly, the owners, with the difference that they also have the option to directly start a chat or call in a department they do not belong to. ” } }] }

FAQ

Phạm vi phiếu là gì?

Phạm vi của phiếu xác định phiếu nào nhân viên có thể xem. Nếu công ty khá nhỏ, nhân viên thường có thể xem được tất cả thông tin. Sự thật ngược lại trong các doanh nghiệp lớn nơi một số thông tin khá bí mật. Bằng cách dùng Công Cụ Bảo Hiểm Phiếu, bạn có thể xác định thông tin và những phiếu nào nhân viên có thể xem. Các nhân viên có những phạm vi yêu cầu khác nhau với các quyền truy cập khác, và nhờ chức năng này, bạn có thể khái quát, phạm vi này là gì. Quản trị viên quyết định các bộ phận nào nhân viên có quyền truy cập.

Làm thế nào để kiểm tra phạm vi phiếu nhân viên trong LiveAgent?

Phạm vi phiếu của nhân viên có thể do quản trị viên hay người chủ kiểm tra (kể cả khi họ không được thêm vào một bộ phận nhất định) bằng cách đến ‘Cấu hình’ và sau đó chọn ‘Bộ phận’.

Làm thế nào để cài đặt phạm vi phiếu nhân viên trong LiveAgent?

Để cài đặt phạm vi của các phiếu nhân viên, hãy đến thẻ ‘Cấu hình’ và sau đó chọn vào ‘Bộ phận’ hay trực tiếp trong cửa sổ ‘Sửa Nhân viên’ sau khi chọn Phiếu, Chat, Liên kết. Những người dùng với quyền ‘nhân viên’ có thể xem và trả lời các yêu cầu chỉ từ bộ phận nơi họ được thêm vào. . Các quản trị viên có thể xem toàn bộ bộ phận kể cả khi họ không được thêm vào đó. Tương tự, những người chủ, với sự khác biệt, họ cũng có quyền trực tiếp bắt đầu chat hay gọi trong một bộ phận họ không thuộc về.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

    Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

    ×
    Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

    Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

    Lên lịch demo