Thời gian xử lý trung bình (AHT)

Thời gian giải quyết trung bình là gì?

Thời gian xử lý trung bình là khoảng thời gian trung bình mà các đại diện khách hàng giành cho tất cả hoạt động. Nó bao gồm thời gian gọi, thời gian chờ, chat và giải quyết các vấn đề khách hàng. Nó phải ngắn nhất có thể. Thời gian là tiền bạc, do vậy theo dõi thời gian này là điều cần thiết. Nó cho thấy số giờ cần để giải quyết các vấn đề và các câu hỏi nào chiếm nhiều thời gian của nhân viên nhất. Bạn có thể tính tốc độ trả lời trung bình, cấp độ dịch vụ và nhiều hơn nữa. Nó giúp cải thiện dịch vụ khách hàng.

Thời gian giải quyết trung bình là gì?

Are you delivering the best possible customer experience?

It costs 5 times more to acquire a customer than to retain an existing one. Use LiveAgent to drive brand loyalty with every customer interaction. With LiveAgent, it’s easy.

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “What does AHT mean?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “AHT, or average service time, is one of the most frequently measured indicators in call centers. AHT indicates the average duration of customer interactions. Call is measured from the initiation of the call by the client throughout the call until the end of the call.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “What is a good Average Handle Time?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “A good average handling time should be both. Good quality and fast. Call Center magazine calculated the global AHT standard. It was 6 minutes and 3 seconds. However, all this depends on the industry in which customer service relates.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How to check AHT in LiveAgent?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “You can check the AHT in LiveAgent in the Time report. There you can check both the service times of individual tickets and the average time of handling all tickets.” } }] }

FAQ

AHT nghĩa là gì?

AHT, hay thời gian dịch vụ trung bình, là một trong các tiêu chuẩn được đo lường thường xuyên nhất trong các trung tâm cuộc gọi. AHT thể hiện độ dài trung bình của các tương tác khách hàng. Cuộc gọi được tính từ lúc bắt đầu cuộc gọi bởi khách hàng trong suốt lúc gọi cho đến kết thúc cuộc gọi.

Thời Gian Xử Lý Trung Bình Lý Tưởng là gì?

Thời gian xử lý trung bình lý tưởng nên bao gồm hai điều. Chất lượng tốt và nhanh. Tạp chí Call Center đã tính được tiêu chuẩn AHT toàn cầu. Đó là 6 phút 3 giây. Tuy nhiên, tất cả điều này phụ thuộc vào ngành nghề nơi mà dịch vụ khách hàng liên quan tới.

Làm thế nào để kiểm tra AHT trong LiveAgent?

Bạn có thể kiểm tra AHT trong LiveAgent trong báo cáo Thời Gian. Ở đó bạn có thể kiểm tra cả hai, thời gian dịch vụ của các phiếu riêng lẻ và thời gian trung bình của giải quyết tất cả phiếu.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo