Dùng thử miễn phí

Vai trò nhân viên hỗ trợ khách hàng

Vai trò nhân viên hỗ trợ khách hàng là gì?

Khi một nhân viên hỗ trợ khách hàng mới được thêm vào LiveAgent, bạn cần phải xác định vai trò của người đó. Vai trò của nhân viên hỗ trợ khách hàng thể hiện và xác định khả năng và trách nhiệm của người đó trong phần mềm hỗ trợ khách hàng. Bạn có thể lựa chọn giữa hai vai trò trong LiveAgent. Với vai trò quản trị viên, nhân viên hỗ trợ khách hàng có thể kiểm soát và quản lý cài đặt hệ thống. Với vai trò nhân viên hỗ trợ khách hàng, nhân viên hỗ trợ khách hàng có thể trả lời các phiếu yêu cầu hỗ trợ và giải quyết các vấn đề của khách hàng, nhưng họ không thể giám sát hệ thống. Việc tạo vai trò của một nhân viên hỗ trợ khách hàng sẽ giúp vai trò của người đó được thể hiện có tổ chức và rõ ràng hơn.

vai_tro_nhan_vien_ho_tro_khach_hang
Vai trò nhân viên hỗ trợ khách hàng trong LiveAgent
{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “What does an agent role mean?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “An agent is someone who is part of the customer support team. He is the one who takes care of the clients and provides them with the support service. The agent’s tasks include supporting the customer in solving his problem by: answering phone calls and messages, or chatting. Agents who act as administrators have access to reports and can manage other users. Agents can also act as an owner in LiveAgent and then have access to business information and invoices.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “What competencies does an agent role include?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “The agent is the most important element of the company’s customer service. They have the skills needed to provide the best customer service. The agent supports and solves problems, and if it acts as an administrator, it can supervise and configure the system. The agent should have excellent knowledge of the issues related to the company that may be of interest to the client (in the area of ​​products, services, sales, marketing, etc.).” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How to assign agent roles in LiveAgent?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “To assign a role to agents in LiveAgent you need to: 1. go to the Configuration tab and then select the Agents option. 2. Then you click Create Agent – here you also have to name him, specify e-mail address and gender. 3. you choose a role – here you give the agent a role: agent, administrator or owner.” } }] }

Câu hỏi thường gặp

Vai trò nhân viên hỗ trợ khách hàng là gì?

Nhân viên hỗ trợ khách hàng là người thuộc nhóm hỗ trợ khách hàng. Đó là người chăm sóc khách hàng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho họ. Nhiệm vụ của nhân viên hỗ trợ khách hàng bao gồm hỗ trợ khách hàng giải quyết vấn đề của họ bằng cách: trả lời các cuộc gọi điện thoại và tin nhắn, hoặc trò chuyện. Nhân viên hỗ trợ khách hàng đóng vai trò là quản trị viên có quyền truy cập vào các báo cáo và có thể quản lý những người dùng khác. Nhân viên hỗ trợ khách hàng cũng có thể đóng vai trò là chủ sở hữu trong LiveAgent và có quyền truy cập vào thông tin doanh nghiệp và các hóa đơn.

Vai trò nhân viên hỗ trợ khách hàng bao gồm những kỹ năng nào?

Nhân viên hỗ trợ khách hàng là yếu tố quan trọng nhất trong dịch vụ khách hàng của công ty. Họ có các kỹ năng cần thiết để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất. Nhân viên hỗ trợ khách hàng sẽ hỗ trợ và giải quyết các vấn đề, và nếu đóng vai trò là quản trị viên, nhân viên hỗ trợ khách hàng có thể giám sát và định cấu hình hệ thống. Nhân viên hỗ trợ khách hàng phải có kiến thức tuyệt vời về các vấn đề liên quan đến công ty mà khách hàng có thể quan tâm (trong lĩnh vực sản phẩm, dịch vụ, bán hàng, marketing, v.v.).

Làm cách nào để chỉ định vai trò cho các nhân viên hỗ trợ khách hàng trong LiveAgent?

Để chỉ định vai trò cho các nhân viên hỗ trợ khách hàng trong LiveAgent, bạn cần: 1. vào tab Cấu hình, sau đó chọn tùy chọn Nhân viên hỗ trợ khách hàng. 2. Sau đó, bạn nhấp vào Tạo Nhân viên hỗ trợ khách hàng – ở đây bạn cũng phải đặt tên cho họ, nhập cụ thể địa chỉ email và giới tính. 3. chọn một vai trò – tại đây, bạn cung cấp cho nhân viên hỗ trợ khách hàng một vai trò: nhân viên hỗ trợ khách hàng, quản trị viên hoặc chủ sở hữu.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo