Ứng dụng trung tâm cuộc gọi

Ứng dụng trung tâm cuộc gọi là gì?

Ứng dụng dịch vụ khách hàng mang đến tất cả hình thức giao tiếp, như là email, tin nhắn chat vào trung tâm điều khiển. Ứng dụng này giúp nhóm hỗ trợ khách hàng duy trì tổ chức và quản lý. Nó cho phép người dùng sắp xếp thứ tự các phiếu hay để phân phối phiếu đến cho một nhân viên nhất định. Có nhiều tính năng đa dạng do các ứng dụng dịch vụ khách hàng cung cấp – diễn đàn, cơ sở tri thức, live chat, hay hỗ trợ di động. Bạn có thể đặt một nút hỗ trợ vào ứng dụng di động của bạn và khách hàng cũng có thể nhận được giải pháp qua hỗ trợ di động.

Ứng dụng trung tâm cuộc gọi là một loại ứng dụng dịch vụ khách hàng và nó cung cấp cho khách hàng quyền truy cập để nhận hỗ trợ qua một cuộc điện thoại từ trung tâm cuộc gọi. Nó làm tăng hiệu quả của nhóm dịch vụ khách hàng và mức độ hài lòng của khách hàng.

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “What is a call center app?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “The call center application is one of the types of applications supporting customer service. Thanks to it, the efficiency of the customer service team increases, and thus also its satisfaction. All connection processes are automated.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “What are the must-have features of a call center app?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “There are several necessary functions of a call center application. These include recording of calls – thanks to such a feature, you’re given the possibility to archive requests and return to them when it’s necessary. You have also interactive voice response features at your disposal, where you can set up some IVR trees and menus for better customer service over the phone. Call forwarding (routing) is also helpful, especially if you need to handle a solid volume of calls, since clients can be matched to agents in the right way. What’s more to require, then? Automatic call distribution that reduced the client’s waiting time and redirects calls to the right agent, 24/7 call monitoring and live call forwarding, external integrations (e.g. with CRM to boost sales and keep it on track) and detailed analysis in the form of reports are also sought after. ” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How to connect a call center app to a help desk in LiveAgent?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “LiveAgent has a built-in call center. Thanks to this combination, both configuration and use are easy. If you have already created an account you will find a setup option in the dashboard. Connect your devices, add phone numbers and also add a call center button on your website. It will take you a few minutes.” } }] }

FAQ

Ứng dụng trung tâm cuộc gọi là gì?

Ứng dụng trung tâm cuộc gọi là một trong các loại ứng dụng hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Nhờ đó, hiệu quả của nhóm dịch vụ khách hàng gia tăng, mức độ hài lòng cũng vậy. Tất cả tiến trình liên kết đều được tự động.

Các tính năng phải có của ứng dụng trung tâm cuộc gọi là gì?

Có nhiều chức năng thiết yếu đa dạng của một ứng dụng trung tâm cuộc gọi. Chúng bao gồm thu âm cuộc gọi – nhờ có tính năng này, bạn có được khả năng để lưu trữ các yêu cầu và tìm lại chúng khi cần thiết. Bạn cũng có các tính năng tương tác trả lời giọng nói tùy theo cách sử dụng của bạn, nơi bạn có thể cài đặt một số danh mục và các cây IVR cho một dịch vụ khách hàng tốt hơn qua điện thoại. Chuyển tiếp cuộc gọi (định tuyến) cũng hữu ích, đặc biệt nếu bạn cần giải quyết một số lượng lớn cuộc gọi, vì các khách hàng có thể được kết nối với nhân viên theo đúng hướng. Còn có yêu cầu gì nữa, sau đó? Sắp xếp cuộc gọi tự động làm giảm thời gian chờ của khách hàng và chuyển cuộc gọi đến đúng nhân viên, giám sát cuộc gọi 24/7 và chuyển tiếp cuộc gọi trực tiếp, các tương tác chuyên môn (ví dụ với CRM để làm tăng doanh thu và giám sát nó) và phân tích chi tiết theo hình thức báo cáo cũng được yêu cầu sau đó.

Làm thế nào để liên kết ứng dụng trung tâm cuộc gọi đến chuyên viên hỗ trợ trong LiveAgent?

LiveAgent có trung tâm cuộc gọi cài đặt sẵn. Nhờ vào sự kết hợp này, cả việc điều chỉnh và sử dụng đều dễ dàng. Nếu bạn đã tạo một tài khoản rồi, bạn sẽ tìm thấy một lựa chọn cài đặt trong bảng điều khiển. Liên kết các thiết bị của bạn, thêm các số điện thoại và cũng thêm một nút trung tâm cuộc gọi trên trang web của bạn. Bạn sẽ chỉ mất vài phút để làm.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo